Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej

Projekt „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym, numer Projektu: POWR.01.02.01-18-0003/19).

Projekt „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 76 osób (42 kobiet i 34 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), mieszkające/zatrudnione zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie podkarpackim, w tym osoby:
A. pozostające bez zatrudnienia (60 osób) tj. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET),
B. pracujące/zatrudnione (16 osób), w tym:
• ubogie pracujące,
• zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej,
• zatrudnione w ramach umowy.

Całkowita wartość Projektu: 986 140,75 zł
Kwota dofinansowania: 936 833,71 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ O PROJEKCIE »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego