MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym, numer Projektu: POWR.01.02.01-18-0003/19).

Projekt „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej 76 osób (42 kobiet i 34 mężczyzn).

Projekt obejmie wsparciem w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), mieszkające/zatrudnione zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie podkarpackim, w tym osoby:
A. pozostające bez zatrudnienia (60 osób) tj. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET),
B. pracujące/zatrudnione (16 osób), w tym:
a. ubogie pracujące,
b. zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej,
c. zatrudnione w ramach umowy.

Objaśnienie pojęć dotyczących grupy docelowej:
A. Za osobę z kategorii NEET należącą do grupy docelowej projektu uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

B.
a. Za osobę ubogo pracującą uznaje się osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od dnia 1 stycznia 2020 r. – 2600 zł brutto) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
b. Umowa krótkoterminowa to umowa wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
c. Odnosi się do osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2020 r (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu).

76 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie objętych następującymi formami kompleksowego wsparcia:

ETAP I
IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
Realizowany w formie 1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, podczas którego Uczestnik/Uczestniczka wspólnie z doradcą zawodowym opracują Indywidualny Plan Działania. Celem udzielonego wsparcia jest zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki oraz określenie celu zawodowego i narzędzi niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Opracowanie Indywidualnego Planu działania umożliwi wyznaczenie tematyki szkolenia oraz kierunku podjętego stażu najlepiej dostosowanego do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki.

ETAP II
SZKOLENIA ZAWODOWE
Szkolenia będą prowadzone zgodnie z IPD oraz z bieżącymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Średni czas trwania szkoleń to 144 godzin, realizowanych w formie spotkań grupowych. Zakres tematyczny szkolenia zostanie określony podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym. Wybrane szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestnika/Uczestnika do podjęcia stażu zawodowego w ramach projektu.

ETAP III
POŚREDNICTWO PRACY 
Prowadzone w formie 5 spotkań indywidulanych z pośrednikiem pracy, trwające po 1 godzinę (w sumie 5 godzin). Wsparcie to ma na celu ułatwienie Uczestnikowi/Uczestniczce podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Podczas indywidualnych konsultacji pośrednik pracy pomoże w pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami Uczestnika/Uczestniczki oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Następnie 60 Uczestników/Uczestniczek z grupy osób biernych zawodowo, zostanie objętych następującym wsparciem:

ETAP IV
WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Warsztaty prowadzone w formie grupowych spotkań (średnio 10-osobowych, a maksymalnie 12-osobych) z doradcą zawodowym – 2 spotkania po 8 godzin zegarowych (w sumie 16 godzin). Celem warsztatów jest m.in. nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu umiejętności pokonywania barier zawodowych, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

ETAP V
3 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
Zgodnie z Indywidualnym Planem Działania i analizą potrzeb dla Uczestników/Uczestniczek przewidziano staże 3 miesięczne.
Staż realizowany będzie 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie lub w przypadku osób o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie.
Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał/-a udział Uczestnik/Uczestniczka. Celem odbycia stażu jest nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę umiejętności, którego pomogą w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie jest bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 986 140,75 zł
Kwota dofinansowania: 936 833,71 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego