MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?
KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → Prześlij pocztą, mailem lub dostarcz osobiście do Biura Projektu poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne
KROK 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt jest adresowany do 76 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
A. wiek 18-29 lat,
B. miejsce zamieszkania/pracy na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z KC)
C. status osoby pozostającej bez zatrudnienia tj. osoby biernej zawodowo, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET),
lub
status osoby pracującej/zatrudnionej, w tym osoby:
• tzw. ubogie pracujące,
• zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej,
• zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) osoby bierne zawodowo – 10 pkt.,
b) osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społ.-gosp. na terenie woj. podkarpackiego tj. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk – 8 pkt.,
c) osoby o niskich kwalifikacjach – 6 pkt.,
d) kobiety – 6 pkt.,
e) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 4 pkt.,
f) byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem – cel tematyczny 9 RPO (na podstawie zaświadczenia/ innego dokumentu potwierdzającego udział w Projekcie – 2 pkt.

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie jest prowadzony od stycznia 2020 r.

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
a) Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (załącznik nr 1 do regulaminu),
b) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata/Kandydatki, potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością/ami (w przypadku osób z niepełnosprawnością)
Kopię dokumentu dostarcza Kandydat/Kandydatka.

ww. dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy.

Biuro projektu:
Kompleks biurowy w Leżajsku
ul. Garncarska 1, lok 1
37-300 Leżajsk
e-mail: biuro@szkoleniapodkarpacie.pl

W przypadku, gdy do Projektu zgłosi się większa liczba osób niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego